Proces

Als voorbereiding op het uitwerken van de omgevingsvisie heeft de gemeente eerst nagedacht over mogelijke onderwerpen, ambities en ontwikkelingen.

 

Deze zijn samengevat in drie thema’s en uitgewerkt in de Positionpaper Omgevingsvisie.

In het najaar van 2019 zijn deze thema's voorgelegd aan inwoners, ondernemers en belanghebbenden. 

In een drietal dialoogsessies 

hebben zij aangegeven welke

onderwerpen voor hen belangrijk zijn.

In april 2020 heeft de gemeenteraad de Positionpaper Omgevingsvisie vastgesteld. De gemeenteraad heeft met veel belangstelling kennis genomen van de inbreng op de dialoogsessies. En er is ook goed gekeken of de onderwerpen die zij zelf belangrijk vinden straks in de omgevingsvisie aan bod kunnen komen.

 

De conclusie van de gemeenteraad was dat er nu een goed vertrekpunt ligt om samen met inwoners, ondernemers en belanghebbenden de volgende stap te zetten.

In de tweede helft van 2020 is begonnen met de uitwerking van de omgevingsvisie gericht op de volgende onderdelen:

 

  • Resultaatgericht: door de ambities te vertalen in een beperkt aantal leidende doelstellingen.

  • Gebiedsgericht: door in te zetten op de gebieden waar dit het meest nodig is of het meest effectief is. 

  • Taakgericht: met het benoemen van de rollen en taken.

Omgevingsvisie

 
In de omgevingsvisie wordt de ambitie van de gemeente voor haar leefomgeving uitgewerkt. Hoe vinden wij dat de stad Leeuwarden, het platteland en de dorpen binnen onze gemeente er in de toekomst uit moeten zien en wat willen wij daarvoor mogelijk maken?

De omgevingsvisie nodigt uit, inspireert en geeft de kaders om ontwikkelingen op een wijze plaats te laten vinden die past bij Leeuwarden. We gebruiken de omgevingsvisie om initiatieven uit de samenleving die niet passen in het omgevingsplan (vervanger bestemmingsplan) af te wegen. Hierbij stellen we de vraag of het idee of de ontwikkeling bijdraagt aan de beoogde kwaliteit en ambities voor de gemeente Leeuwarden.

 

Inwoners en ondernemers kunnen in de omgevingsvisie ook terugvinden wat op hoofdlijnen de ontwikkelingsmogelijkheden zijn in de verschillende gebieden en rondom de thema's.

 

Met de omgevingsvisie nodigt Leeuwarden de mensen uit om met ideeën en voorstellen te komen die passend zijn bij Leeuwarden en helpen het wonen, werken en recreëren in onze gemeente aantrekkelijker te maken.

We zullen de omgevingsvisie opstellen in de geest van de Omgevingswet die in het jaar 2022 van kracht zal zijn. Alle gemeenten zijn verplicht om een omgevingsvisie op te stellen. Het Rijk en de provincies dienen deze reeds bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet gereed te hebben (klik hier voor de omgevingsvisie van het Rijk en klik hier voor die van de provincie Fryslân).

De Omgevingswet richt zich op het werken aan een ‘gezonde en veilige leefomgeving’ en introduceert daarvoor diverse instrumenten, waaronder de omgevingsvisie. Deze moet kaders op hoofdlijnen geven voor de toekomstige ontwikkeling van de gemeente. De kaders en ambities uit de omgevingsvisie kunnen vervolgens uitgewerkt worden in programma’s. Programma’s kan je opvatten als het huidige gemeentelijke (sectorale) beleid, uitvoeringsprogramma’s en bijvoorbeeld ook gebiedsvisies. De omgevingsvisie en de programma’s worden vervolgens vertaald in het omgevingsplan (de opvolger van het bestemmingsplan onder de Omgevingswet, met daarin ook alle lokale regels en verordeningen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving). Wanneer een initiatief niet past binnen het omgevingsplan, maakt de gemeente een afweging met behulp van de omgevingsvisie en de programma’s.

Een integrale omgevingsvisie

Omdat het ene onderwerp niet los gezien kan worden van het andere onderwerp en alle thema’s samen bepalen hoe de ontwikkeling van een gebied en van de gemeente verloopt, hebben we gekozen voor een brede, integrale omgevingsvisie. Onderwerpen als energie, bio diversiteit, wonen, verkeer, werk, maar ook meer sociale thema’s als bevolking, welzijn en gezondheid komen aan de orde. Door deze samenhangende benadering kunnen we samen stappen zetten in het behouden en versterken van de vitaliteit, aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de gemeente Leeuwarden.

De inhoud van de Positionpaper Omgevingsvisie is gebruikt als basis voor dit platform.

Wilt u liever het document lezen? Gebruik dan onderstaande knop om het bestand binnen te halen.