Ambitie

Leeuwarden is in 2028 het hart van een bijzondere groen-blauwe regio

Leeuwarden is in 2028 een groen-blauwe gemeente. Water, natuur en open ruimte worden gekoesterd. Het bebouwd gebied is vrijwel niet toegenomen en in stad, in de dorpen en in net landschap is weinig sprake meer van “verrommeling” met bebouwing. De ecologische waarde van het landbouwgebied en de betekenis van het water en de waterhuishouding is veel groter geworden.  De stad Leeuwarden en regio versterken elkaar. Je kunt stedelijk wonen in het centrum en in de buitenwijken en landelijk wonen in de 35 dorpen en het buitengebied. 

 

Ook in de regio buiten de gemeentegrenzen wonen veel mensen die in Leeuwarden werken en daar gebruik maken van de stedelijke voorzieningen. Vanuit het buitengebied lopen groene en blauwe longen naar de binnenstad. De natuurgebieden Grote Wielen en Alde Feanen zijn belangrijke groene en blauwe onderdelen van Leeuwarden, liggen dichtbij de stad en zijn daardoor ook belangrijk voor recreatie en (cultuur)toerisme, met respect voor de natuur. 

 

Leeuwarden en Fryslân zijn verknoopt met water. Schoon water is voor ons de basis voor een gezonde leefomgeving, agrarische sector en voedselproductie. Schone grachten, meren, Waddenzee en IJsselmeer zijn de plekken voor watertoerisme. Binnen onze gemeente is Grou een bekend watersportcentrum. Verantwoord peilbeheer is van belang om verzilting en verdere bodemdaling in het veenweidegebied tegen te gaan, om ruimte te bieden voor wateropvang en als basis voor een versterking van de biodiversiteit.

 

Het agrarisch gebied en de stad horen bij elkaar en sluiten goed op elkaar aan. In het gevarieerde landschap rondom Leeuwarden wordt op zo’n manier voedsel geproduceerd dat ook volgende generaties daarvan kunnen genieten. Circulaire economie, natuurinclusieve landbouw en een aantrekkelijk en divers landschap gaan hand-in-hand. 

 

Er zijn ook plekken in Leeuwarden waar techniek en innovatie het goed doen, en waar we onderscheidende internationale kennis ontwikkelen samen met ons bedrijfsleven en onze kennispartners. Friesland staat internationaal bekend om de landbouwvernieuwing, vooral in de melkveehouderij. Mensen van over de hele wereld komen naar onze provincie om te kijken hoe wij dat aanpakken. 

We stimuleren dat ons voedsel dichter bij huis geproduceerd wordt. De korte afstand tussen platteland en stad zorgt ervoor dat we beter weten waar ons eten vandaan komt en wat onze boeren doen voordat het op ons bord ligt. Maar ook dat de kennis die we in de campus-stad ontwikkelen past bij de agrarische bedrijven op het platteland en daar gebruikt wordt. Zo wordt het platteland rondom de stad ons laboratorium. 

 

In vrijgekomen boerenbedrijven en andere bedrijfsgebouwen op het platteland zijn bedrijven en organisaties uit de stad neergestreken, zij verknopen stad en platteland. Dat geldt ook voor de productie van duurzame energie in het buitengebied voor alle inwoners van Leeuwarden. In de regio rondom de stad Leeuwarden is volop ruimte, waardevolle en aantrekkelijke ruimte met een duidelijke functie voor de stad. En die regio heeft een krachtige stad in haar midden, met een duidelijke functie voor de regio.

 

Ook binnen de stad is in 2028 veel gebeurd. Leeuwarden heeft zich verder ontwikkeld tot een aantrekkelijke stad. Het gaat daarbij niet meer alleen om de prachtige historische, levendige binnenstad die met haar sterke culturele profiel de huiskamer van Fryslân is. Ook het WTC-gebied met sport, leisure en bedrijvigheid, en de ontwikkeling van het spoordokgebied en het voormalig Cambuurstadion e.o. (waar de gebiedsontwikkeling samen met bewoners en andere betrokkenen opgepakt is) spelen een grote rol bij de aantrekkingskracht van de stad. Bij deze grote ontwikkelingen en bij kleinere plannen voor gebiedsontwikkeling wil Leeuwarden waarde toevoegen: een betere toekomstbestendigheid, een aantrekkelijker stad met veel aandacht voor ruimtelijke kwaliteit, meervoudig gebruik en meer flexibiliteit. Bovendien houden we rekening met de energietransitie en met klimaatadaptatie.